Chronić nasz biznes.

Cenimy sobie uczciwość, rzetelność i przejrzystość.
 
Przestrzeganie ustaw, przepisów i wewnętrznych regulacji jest dla Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG  (zwana dalej przedsiębiorstwem) ma najwyższy priorytet. Tylko wtedy, gdy postępujemy zgodnie z prawem i uczciwie, chronimy nasze przedsiębiorstwo, naszych pracowników i naszych partnerów biznesowych. System whistleblower otrzymuje konkretne sygnały o potencjalnych nadużyciach ze strony pracowników firmy.

Jeśli chodzi o skargę klienta lub partnera biznesowego, prosimy o kontakt z biurami wymienionymi poniżej. Tymi sprawami nie zajmuje się zewnętrzny pełnomocnik ds. zgodności z przepisami (whistleblower expert.de).

Wymaga to uwagi i chęci wszystkich do wskazywania naruszeń zasad przez pracowników firmy w przypadku konkretnych informacji. Można je zgłaszać poufnie do systemu informowania o nieprawidłowościach - w każdej chwili i w języku niemieckim i angielskim. Dotyczy to na przykład naruszeń Wytycznych dotyczących zgodności lub prawa antymonopolowego, korupcji, łamania praw człowieka, kradzieży, dyskryminacji lub mobbingu. Oprócz pracowników, raporty mogą składać również partnerzy biznesowi, klienci i inne osoby trzecie, jeśli posiadają konkretne informacje o naruszeniach zasad.
 

Ochrona wszystkich zaangażowanych stron


System informowania o nieprawidłowościach gwarantuje najwyższą możliwą ochronę osób zgłaszających nieprawidłowości oraz osób, których one dotyczą. Dochodzenie wszczynane jest dopiero po dokładnym zbadaniu informacji oraz w przypadku istnienia konkretnych przesłanek wskazujących na naruszenie przepisów. Informacje są traktowane w sposób uczciwy i poufny. Dyskryminacja, zastraszanie lub wrogość, do których dochodzi z powodu zgłoszenia do systemu informowania o nieprawidłowościach w firmie, będą badane i karane zgodnie z tą samą procedurą.
 
Sporządzanie raportu - ale rób to dobrze!

Po otrzymaniu zgłoszenia o nieprawidłowościach, zewnętrzny specjalista ds. zgodności z przepisami przetwarza zgłoszenie zgodnie ze wszystkimi wymaganymi zasadami proceduralnymi (np. poufność, ochrona osób zgłaszających nieprawidłowości). W celu rozpatrywania spraw oraz, w razie potrzeby, podjęcia odpowiednich działań dochodzeniowych, często konieczny jest dialog z osobą zgłaszającą przypadki naruszenia. Dlatego ważne jest, aby informacje były sformułowane w sposób jak najbardziej konkretny. Pomocne jest rozważenie pięciu pytań W przy sporządzaniu raportu:

  • Kto? - O kim to jest? Kogo to dotyczy?
  • Co? - Co się stało? Opisz fakty związane z tą sprawą.
  • Kiedy? - Kiedy miał miejsce incydent?
  • Jak? - Jak często to się działo?
  • Gdzie? - Gdzie doszło do zdarzenia?


Osoby zgłaszające nieprawidłowości powinny upewnić się, że opisy mogą być zrozumiałe również dla osób spoza branży. W tym celu warto, aby byli oni dostępni w przypadku dalszych pytań. Jeśli istnieje taka chęć, ale ma być zachowana anonimowość wobec zewnętrznego specjalisty ds. zgodności i spółki, sygnaliści mogą korzystać z kanałów anonimowego raportowania.
 
Oprócz zewnętrznego pełnomocnika ds. zgodności firmy (whistleblowerexpert.de), w rozpatrywanie zgłoszeń mogą być zaangażowane również inne działy firmy. W przypadku uzasadnionych wskazówek, zewnętrzny inspektor ds. zgodności i spółka zazwyczaj zlecają przeprowadzenie niezbędnych wewnętrznych dochodzeń w jednostkach dochodzeniowych (takich jak specjalne audyty lub ochrona). Podobnie, zewnętrzny specjalista ds. zgodności będzie współpracował z działem kadr w dochodzeniu i w razie potrzeby podejmie odpowiednie kroki.
 

Składanie raportów - ale gdzie?

Firma Compliance Beratung + Service GmbH (Hinweisgeberexperte.de) jest zewnętrznym inspektorem ds. zgodności Craiss Generation Logistik GmbH & Co. KG i centralnym punktem kontaktowym dla zgłoszeń naruszeń przepisów w firmie. Prosimy o kontakt z Hinweisgeberexperte.de za pośrednictwem naszego cyfrowego systemu zgłaszania nieprawidłowości lub jednego z poniższych kanałów.

Skorzystaj również z naszych innych kanałów raportowania

Jak chroni Cię nasz system informowania o nieprawidłowościach

  • System jest jak szafka, dostępna z dwóch stron.
  • Twoje dane i pliki są przesyłane w postaci zaszyfrowanej.
  • Nie zbieramy i nie otrzymujemy żadnych danych umożliwiających Twoją identyfikację.
  • Śledzenie techniczne do Ciebie nie jest możliwe.